du är bra som du är!


Till en början startade detta som ett projekt där skolans profiler satsade på att realisera kapitel 1 & 2 från Lgr11 som i huvudsak handlar om skolans värdegrund, uppdrag, normer och värden. Detta växte snabbt till att bli ett allmänt vedertaget begrepp inom samtliga delar av skolans verksamhet och idag arbetar vi med Du är bra som du är inom i stort sett alla delar av skolans verksamhet.

Sedan 2018 har DÄB (Du är bra som du är) varit en permanent del av skolans främjande och förebyggande arbete med värdegrund på Engelbrektsskolan. Idag finns det även en styrgrupp på skolan för DÄB som består av Steve Posch (7-9, lärare idrott & SO, profilledare fotbollsprofilen samt förstelärare i värdegrundsarbete), Mikaela Kjellgren (7-9, lärare Bild samt profilledare Bild, film design samt förstelärare i praktisk/estetiska ämnen), Tor Forberg, (4-6, lärare musik samt profilledare pop & rock), Sherri Short(4-6, lärare) David Eklind (4-6, Fritidspedagog), Natalie Grankvist (F-3, lärare ) och Anna Carin Borgström (F-3, Fritidspedagog)

Styrgruppens uppgift är att leda och driva arbetet på Engelbrektsskolan kring DÄB.

 

Bakgrund till projektet:


Värdegrund är något som skolan ständigt måste arbeta med både i främjande, förebyggande samt åtgärdande form, detta arbete ska vara integrerat i hela skolans verksamhet och vara något som präglar pågående verksamhet.

Engelbrektsskolan har under de senaste läsåren aktualiserat värdegrundsbegreppet och bland annat utvecklat nya rutiner för det åtgärdande arbetet. En utmaning som ständigt finns är hur vi i vår dagliga verksamhet arbetar främjande med värdegrund utan att detta påverkar vår möjlighet till att arbeta med de konkreta ämnesfärdigheterna som finns angivna i LGr11.

Personalen på skolan har också lyft värdeord som trygghet, lärande och kunskap som en viktig del av skolans verksamhet och Du är bra som du är är en möjlighet att konkretisera detta.
På skolan har vi profiler där vi har identifierat möjligheter att använda mer tid för det främjande arbetet och därför startades projektet Du är bra som du är med start under Vt 18 och arbetet har pågått sedan dess.

 

Övergripande Syfte


Syftet med projektet är att arbeta främjande och konkretiserat med värdegrundsarbete utifrån skolverkets riktlinjer i LGR 11.

Syftet är även att elevernas självkänsla stärks samt att gemenskapen på skolan mellan elever utvecklas och befästs.

 

Metod


Metodiken i DÄB tas fram av styrgruppen men även av profilledare lärare, fritidspersonal samt i viss mån externa samarbetspartners.

Profilerna (åk 4-9) som finns på skolan arbetar utifrån profilens inriktning samt elevernas behov i respektive profil framförallt under vårterminen med frågor och ämnen.

Även mentorstiden under dessa veckor används så att eleverna kan återkoppla med övriga klassen kring vad man arbetar med på sin profiltid och delge varandra om den pågående processen.

I de lägre åldrarna ansvarar arbetslag och fritidshemmen för att DÄB synliggörs och realiseras. Det finns även ett årshjul för återkommande aktiviteter.

 

Mål


Målet med projektet är tvådelat. En målsättning är att elevernas självkänsla och gemenskapen på skolan efter projektet blir ännu bättre. 

Ett annat mål är att genom elevarbeten/symboler synliggöra och befästa budskapet på skolan som en permanent del av skolans värdegrund.