Resurscentrum

resurscentrum


Elever i behov av särskilt stöd har möjlighet att få hjälp av någon av våra specialpedagoger.

Vanligtvis har lärare gjort en pedagogisk utredning och den ligger till grund för ett åtgärdsprogram.

I åtgärdsprogrammet finns beskrivet på vilket sätt eleven kan få hjälp och stöd. En stor det av stödet ges inom den ordinarie undervisningen men vid vissa tillfällen får eleven träffa specialpedagogen.

Resurscentrum (RC) är ett samlingsnamn för specialpedagogerna.
Där finns även elevassistenter som stöd till elever. 

unsplash