fritidsverksamheten

-en del av skolan 

Alla elever i förskoleklass-årskurs 3 erbjuds plats i fritidshemmet.

Vi vill att våra elever ska uppleva en rolig, stimulerande och meningsfull fritid, där lek och skapande får stort utrymme tillsammans med kamratskap och respekt för människors
egenvärde.
   Vår verksamhet är integrerad med skolan och varje pedagog är knuten till en klass där vi samverkar med lärare under vissa lektioner. Vi har en helhetssyn på elevernas dag, vilket ger oss kunskap om deras utveckling och välbefinnande.
   Skola och fritids är indelade i hemvist A, B och C.

våra mål


 • Att varje elev ska känna sig både sedd och som en tillgång i gruppen.
 • Stimulera elevernas utveckling och lärande samt bidra till att läroplanens mål uppnås.
 • Arbeta för att elevernas individuella behov blir tillgodosedda i både omsorg och utveckling.
 • Stödja elevernas utveckling av social kompetens, i samspel med barn och vuxna, i en trygg miljö.
 • Främja delaktighet och inflytande i forum med demokratiska arbetsformer.
 • Bidra till att eleverna lär känna sin närmiljö och skapar kontakter med föreningsliv för aktiviteter på fritiden.
 • Erbjuda en god vardaglig kontakt och skapa ett förtroendefullt samarbete med Er föräldrar.
 • Vi skapar möjligheter för att den spontana leken ska ges stort utrymme.

aktiviteter


Teaterlek, skapande, sömnad, talangjakt, disco, sång och musik, dans och rytmik, massage/SPA, schack, högläsning,
olika sportaktiviteter t. ex. bandy, fotboll, pingis, skridskoåkning (under loven),
animerad film, mediatek,
utflykter i närområdet, kulturella utflykter, parkbesök m.m.


” Fantastiska promenadklubben från Sagerska på Engelbrektsskolan var på besök på socialdepartementet. Där fick de träffa självaste statsministern Ulf Kristersson. De höll det ett konsttal om klimatet och ställa frågor de ville till Sveriges statsminister. ”

en dag hos oss

 • Fritids öppnar kl. 07.00 och stänger kl. 18.00.
 • Morgonfritids erbjuds kl. 07.00 - 08.00.
 • Kl. 08.00 går alla elever till sin respektive hemvist tillsammans med en pedagog.
 • Kl. 08.05 börjar skolan och eleverna är i sina klassrum.
 • Efter skolans slut tar fritidshemmet vid med olika aktiviteter. Fritidspedagogen tar oftast emot eleverna i klassrummet och det blir en överlämning mellan skola och fritids.
 • Mellanmålet serveras i matsalen på eftermiddagen. Vid utflykter tar vi ibland med oss mellanmålet.
 • En eftermiddag i månaden stänger vi kl.15.00 för arbetsplanering eller fortbildning. Enstaka studiedagar stänger vi helt men erbjuder då ”jourfritids”.

fritids under skollov


På loven har vi öppet från kl. 07.00 till kl. 18.00.

Dag före röd dag stänger vi senast kl. 17.00.

Viktigt är att ändrad närvaro under lovdagar meddelas till respektive hemvist i god tid, dock senast kl. 08.00 den aktuella dagen.

Under vissa lov slår vi ihop hemvist A, B och C.

Fritidshemmet stängt 3 veckor under sommarlovet.


Att tänka på

Alla kläder ska märkas, även stövlar och skor.
Det är önskvärt att eleverna använder inneskor och att de har extra kläder på fritids.
Eleverna ska markera i närvarolistan när de kommer till fritids och sedan ”kryssa sig” när de går hem.  

 

Ansökan
Ansökan till skolans fritidshem görs i samband med antagning till skolan.


Skapande verksamhet

Eleven får pröva olika tekniker och använda sig av olika material.

natur, kultur & samhälle

Skogen är en stor resurs dit vi ofta vi går för natur- och djurstudier under alla årstider. Vi har ett kulturarv som vi låter eleverna ta del av genom studiebesök och utflykter.

samarbete med andra klasser

Vi arbetar i arbetslag från år F -3. I arbetslagen ingår lärare, förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare. Klasserna F-3 arbetar periodvis tillsammans med gemensamma temaarbeten. Vi har "faddersystem", där de äldre eleverna tar hand om de yngre och arbetar tillsammans i faddergrupperna när vi har temaarbete.

traditioner

Följande högtider är vi i Engelbrektskyrkan:
Lucia och terminsavslutningar.

föräldrarsamverkan


Samverkan mellan föräldrar och personal är viktig för elevens trygghet och utveckling. Den måste präglas av öppenhet, ömsesidighet, förståelse och respekt. Föräldrarna är en viktig resurs.
I början av skolåret har vi ett inskolningssamtal med varje elev och deras föräldrar.
Under vårterminen har vi utvecklingssamtal, där eleven är med.
Vi tycker det är trevligt, om föräldrar har möjlighet att delta i verksamheten vid något eller några tillfällen under året. Det är ett bra sätt för föräldrar att se hur deras barn har det och att lära känna deras klasskamrater. I början av höstterminen har vi ett föräldramöte, med tillfälle att ställa frågor. Varje vecka får föräldrarna en skriftlig planering för kommande veckans arbete.

Det finns tre förskoleklasser på skolan. I varje klass finns en mentor, en fritidspedagog eller barnskötare och ytterligare stöd från fritidshemmet.

Ansökan

Ansökan till skolan sker endast centralt till Utbildningsförvaltningen via webben 15 januari - 15 februari med e-legitimation eller bank-ID.

Separat information om detta finns på www.http://www.stockholm.se/sokaskola
Kontaktcenter svarar på frågor, 08-50811550.