förskoleklass

lek och lärande

Våra pedagoger stimulerar ditt barns utveckling och lärande som tillsammans skapar en god grund för den fortsatta skolgången. Här blandas lek med kunskaper och eleven får en smidig övergång till skolan.

Före och efter skoldagen erbjuds skolbarnomsorg i skolans fritidshem.

så här gör vi


Viktiga delar i arbetet är att

Eleven ska känna sig trygg och bli sedd.
Eleven ska ges möjlighet att använda alla sina sinnen och delta i aktiviteter som engagerar och utmanar.
Eleven ska ges tid att  tänka, tala och reflektera i olika situationer.
Utveckla elevens empatiska förmåga.
Arbeta med elevens sociala utveckling.
Stödja eleven att känna stolthet över sig själv och sitt arbete.

läroplanen


Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lgr 11) har anpassats för att omfatta det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.

Som grund för arbetet ligger områden som natur, kultur och samhälle. Eleven får också arbeta med grundläggande matematik, läs- och skrivövningar i lekfulla former. Till detta kommer även musik och dans, roll- och regellekar, gymnastik, bild och form. Stor vikt läggs vid elevernas trivsel för att ge dem en positiv kontakt med skolans värld.

mål för den skolförberedande verksamheten

Elevens medvetenhet om sig själv och sin omvärld ska stärkas.
Verksamheten ska väcka elevens lust att hämta in olika kunskaper.
Verksamheten ska möta varje elev på den nivå de befinner sig och ge dem möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Verksamheten ska präglas av demokratiska värderingar, värme, engagemang, lekfullhet och respekt för varje enskild elevs integritet.
Verksamheten ska göra eleverna uppmärksamma på människors likheter och olikheter och allas lika värde oavsett social eller kulturell bakgrund.
Under trygga och lekfulla förhållanden ska eleven få lära känna sina klasskamrater och skolans miljö.

språklig medvetenhet


Vår målsättning är att eleven ska tycka att det är roligt att använda sig av det talade och skrivna ordet. Vi hjälper eleven och väcker lusten att lära sig att läsa.

Vi är en skola som satsar på läsinlärning, vilket genomsyrar hela skolan. Vi uppmuntrar elevens intresse för läsning och litteratur bland annat genom dagliga sagostunder och biblioteksbesök. Hela skolan har en gemensam litteratur- och författarvecka under året. En gång/vecka kommer treorna och läser sagor för förskoleklasserna.

matematik


Vi leker in matematiken i vardagsarbetet och försöker få eleven att reflektera över räkneproblem och fundera över varför man ska lära sig att räkna. Vi arbetar med talbegreppet 0-10, matematiksagor och olika begrepp som former, längd och mängd.

.

lek


Leken ger vi stort utrymme i vår verksamhet. Eleven ges möjlighet att på olika sätt bearbeta, upptäcka och undersöka sin omgivning och pröva nya erfarenheter utan att misslyckas.

Elevens rörelsebehov tillgodoses i aktiviteter både ute och inne. Vi vistas mycket i Lill-Jansskogen. Klassen har idrott l gång/vecka tillsammans med en idrottslärare i idrottssalen. Vi erbjuder förskoleklasserna simskola under skoltid i samarbete med ”Vattenprofil” på GIH–badet. Det är utbildade instruktörer som håller i simundervisningen. Föräldrarna får betala en summa för detta.

Skapande verksamhet

Eleven får pröva olika tekniker och använda sig av olika material.

natur, kultur & samhälle

Skogen är en stor resurs dit vi ofta vi går för natur- och djurstudier under alla årstider. Vi har ett kulturarv som vi låter eleverna ta del av genom studiebesök och utflykter.

samarbete med andra klasser

Vi arbetar i arbetslag från år F -3. I arbetslagen ingår lärare, förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare. Klasserna F-3 arbetar periodvis tillsammans med gemensamma temaarbeten. Vi har "faddersystem", där de äldre eleverna tar hand om de yngre och arbetar tillsammans i faddergrupperna när vi har temaarbete.

traditioner

Följande högtider är vi i Engelbrektskyrkan:
Lucia och terminsavslutningar.

föräldrarsamverkan


Samverkan mellan föräldrar och personal är viktig för elevens trygghet och utveckling. Den måste präglas av öppenhet, ömsesidighet, förståelse och respekt. Föräldrarna är en viktig resurs.
I början av skolåret har vi ett inskolningssamtal med varje elev och deras föräldrar.
Under vårterminen har vi utvecklingssamtal, där eleven är med.
Vi tycker det är trevligt, om föräldrar har möjlighet att delta i verksamheten vid något eller några tillfällen under året. Det är ett bra sätt för föräldrar att se hur deras barn har det och att lära känna deras klasskamrater. I början av höstterminen har vi ett föräldramöte, med tillfälle att ställa frågor. Varje vecka får föräldrarna en skriftlig planering för kommande veckans arbete.

Personal

Det finns tre förskoleklasser på skolan. I varje klass finns en mentor, en fritidspedagog eller barnskötare och ytterligare stöd från fritidshemmet.

Ansökan

Ansökan till skolan för läsåret  22/23 sker endast centralt till Utbildningsförvaltningen via webben 15 januari - 15 februari med e-legitimation eller bank-ID.

Separat information om detta finns på www.http://www.stockholm.se/sokaskola
Kontaktcenter svarar på frågor, 08-50811550.