Om engelbrektsskolan

Välkommen till vår skola!


Vår skola är en centralt belägen grundskola på Östermalm i Stockholm. Vi anser att lärandet ska ske med eleven i centrum där ledorden är kunskapsutveckling, trygghet och mångfald.  • Engelbrektsskolan är en grundskola F-9
  • Förväntningarna är höga på att alla elever ska nå goda resultat och utveckla sin potential. Verksamheten bygger på respekt och delaktighet, där alla elever kan finna trygghet och studiero
  • Vi har ett elevhälsoteam bestående av specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolpsykolog, två skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt skolledare för respektive åldrar.
  • Skolan har ett resurscentrum bestående av specialpedagoger och speciallärare för elever i behov av särskilt stöd.
  • Vi har flertalet profiler som våra elever i årskurs 4-9 väljer bland.
  • Fritidshem för elever i årskurs F-3
  • Fritidsklubb finns på eftermiddagarna för årskurs 4-6 och rastverksamhet för årskurs 7-9 fram till och med lunch

Vår historia

Efter att ha varit evakuerade under två läsår återinvigdes ”Nya" Engelbrektsskola hösten 2013. Vi är därmed tillbaka i stans finaste skola. Engelbrektsskolan har stolta anor som sträcker sig ända till 1902, då skolan stod färdig.


Flera av klassrummen och ämnessalarna är renoverade och moderniserade. Bibliotek/mediatek, aula, musik- och danssalar är helt nya.

På den fullständigt omgjorda och nyutrustade skolgården väntar en mängd spännande och inspirerande lekredskap. Under den nyanlagda konstgräsplanen finns en nybyggd fullstor idrottshall.

Kort sagt: här går du i en skola som håller på sina traditioner
men som utbildar för framtiden – i lokaler som har det bästa av både gammalt och nytt!


Välkommen till Nya Engelbrektsskolan!


Tomas Hultquist
Rektor

1902

1915

1969

1991

NU

Engelbrektsskolan är en väl inarbetad skola med gamla traditioner och anor. Det nya folkskolepalatset, även kallad ”slottet”, invigdes den 29 januari 1902 av kung Oscar II. Skolan var dimensionerad för 2400 elever – i klasser med plats för 40 elever i varje.

Från 1915 och fram till 1940-talet fanns inom skolan friluftsklasser för barn med lungtuberkulos, där undervisningen till stor del bedrevs på skolans takterrass.
Under 30- och 40-talen fanns också en teknisk realskola inom Engelbrektsskolan.

Hösten 1969 infördes i Engelbrektsskolan den första förberedelseklassen i landet. I dessa klasser gick ett tiotal invandrarelever och lärde sig svenska mellan en och fyra terminer.
Sedan 2007 har dessa klasser upphört. Skolan har modersmålsundervisning  i ett fyrtiotal olika språk.

1991 överfördes fritidsverksamheten till skolan och 1993 tillkom sexårsverksamheten, numera kallad förskoleklass.

I dag är Engelbrektsskolan en skola i utveckling, som når de nationella målen med mycket goda marginaler. Skolan har för närvarande drygt 1000 elever, från Förskoleklass till och med årskurs 9.