årskurs 4-6 fotbollsprofilen


Syfte
Syftet med ämnet fotboll är att:
•Ta tillvara fotbollsintresset hos både flickor och pojkar i årskurs 4-6 och utveckla deras
färdigheter och kunskaper i fotboll.
•Ge en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand.
•Lära eleven att ta ansvar både för sina egna studier och också sin egen träning.
•Verka för Fair Play på hela skolan och betona vikten av lagsportens samarbete.
•Lära eleven om kostens betydelse för hälsan och den fysiska prestationsförmågan.
Mål
Eleven ska efter genomgången fotbollsutbildning:
•Behärska de fotbollstekniska momenten som träningarna har behandlat.
•Förstå och utveckla fotbollsspelets grunder i anfallsspelet.
•Förstå och utveckla fotbollsspelets grunder i försvarsspel.
•Ha en större kunskap kring kost och kostintag.
•Genom arbetet med fotbollsteori/värderingsarbete erhålla en större insikt om sig själva i
förhållande till andra elever.
Ämnet fotboll
Fotbollsutbildningen ska:
•Även ingå i ämnet idrott och hemkunskap.
•Ge möjligheter att integrera andra ämnen.
•Inriktas mot teknik- och spelträning.
•Komplettera och till viss del sammankopplas med föreningsträningen.
•Utveckla eleven i fotboll.
•Utveckla eleven som person.
•Påverka hela skolarbetet positivt.
Timplan
Träningen som administreras av skolan omfattar:
•Två träningstillfällen per vecka på ca 60 min vardera (exklusive skolidrotten).
•Såväl praktik som teori.
•Samma undervisning som andra elever i övriga skolämnen.
Kursplan i fotboll
Praktik
Årskurs 4: Teknik
Årskurs 5: Teknik, Anfallsspel

Årskurs 6: Teknik, Anfallsspel, Försvarsspel
Teori
Årskurs 4: Kost och ”Fotbollsteori”
Årskurs 5: Kost och ”Fotbollsteori”
Årskurs 6: Kost och ”Fotbollsteori”
Kost
Att valet av kost spelar stor roll för den fysiska prestationsförmågan, är idag ett välkänt faktum.
Trots detta är det i många sammanhang inom idrotten som de utövande har långt ifrån så goda
kunskaper i kost som de borde ha för att förbättra sina resultat och upprätthålla en god
allmänhälsa.
I synnerhet för idrottsutövare i barn- och ungdomsåren är det av vikt att få insikt i sambandet
kost-idrott-hälsa, eftersom man under denna period tillägnar sig sina kostvanor och lägger
grunden till sin framtida hälsa.
Den fysiska aktivitet man ägnar sig åt är en av de faktorer som styr kroppens behov av energi.
I många idrottsgrenar, till exempel fotboll, är kravet på energi ofta stort, vilket kan medföra en
svårighet att täcka sitt energibehov om man inte har kostkunskaper för ändamålet.
Om kostens sammansättning är dålig och energiintaget ligger under dagsbehovet, kan olika
bristtillstånd och viktminskning uppstå. Att träna hårt i dessa tillstånd leder till ökad infektionsoch skaderisk i äldre ungdomsår och brist i energi och ork för barn 10-12 år.
För att undvika bristsymptom och skador och få en så bra prestationsförmåga som möjligt är det
oerhört viktigt att inta en fullvärdig kost och hålla en jämn vätskebalans. Det handlar i detta
sammanhang mycket om att upprätthålla den s.k. energibalansen.
Kostläran för årskurserna 4-6 innehåller följande:
•Genomgång av olika livsmedel för att öka kunskapen om dessa.
•Undervisning i bra och dåliga kostval.
•Praktiskt arbete med livsmedel, t.ex. göra en frukost eller ett mellanmål.
Målet för kursmomentet kostlära är följande:
•Öka elevernas kunskap om livsmedel.
•Öka elevernas förmåga att välja rätt livsmedel.
•Göra eleverna medvetna om hur viktig kosthållningen är för en individ som tränar mycket.
•Förbättra sin kunskap i praktiskt arbete med mat.
Fotbollsteori och Fair Play i skolan
De fotbollsprofilerade eleverna har skolan som arbetsplats gemensamt med andra elever och
annan skolpersonal. Det ställer speciella krav på samarbete.
Tanken med detta teoretiska moment är att samtidigt som man går igenom vad som menas med
fotbollsteori inom fotbollen diskuterar hur dessa regler också kan anpassas till att gälla för
arbetet och vistelsen i skolan.
Det handlar bland annat om ömsesidig respekt, att ta hand om varandra, våga vara sig själv och
tydligt markera hur vi vill ha det för att känna stolthet över fotbollen och Engelbrektsskolan.
Arbetet kommer att bygga på ett diskussionsmaterial som tas fram av en arbetsgrupp där DIF
och Engelbrektsskolan utser representanter.
I materialet finns många värderingsövningar och moment som ska öka elevens förståelse för sin
omgivning och hur varje elev kan påverka till positiv ”kultur” i skolan och på fotbollsplanen. Bl.a.
hanteras frågor kring konflikter och tyst kommunikation.
Målet för kursmomentet Fotbollsteori och Fair Play i skolan är följande:
•Diskutera värderingsfrågor för att eleven ska få möjlighet att utifrån deras mognadsnivå
resonera kring frågorna.
•Öka förståelsen för hur elevens egna beteende påverkar omgivningen.
•Få eleverna att tänka efter kring sitt eget beteende och hur individerna i klassen behandlar
varandra.
Instruktörer
Instruktörerna för årskurs 4-6 är anställda av Djurgården Fotboll och experter i arbetet med
fotbollsutbildning för spelare dessa årskurser.
Metodiken har som mål att utbilda spelarna att lyckas på planen och kunna lösa situationer med
det mest lämpliga tekniska utförandet. Metodiken används praktiskt av alla DIF-lag 6-12 år.
Ansökan och antagning
Fotbollsprofilen är öppen för både flickor och pojkar.
När eleven är antagen till skolan kan man komma att kallas till en intresse- och färdighetsmätning
för att gruppera internt på skolan. Färdighetsmätningen innehåller moment inom individuell
teknik, taktik och speluppfattning.årskurs 7-9 fotbollsprofilen


Syftet med ämnet fotboll är att:
Ta tillvara fotbollsintresset hos både flickor och pojkar skolår 4-9 och utveckla deras färdigheter
och kunskaper i fotboll.
Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand.
Lära eleven att ta ansvar både för sina egna studier och sin egen träning.
Verka för Fair Play på hela skolan och betona vikten av lagsportens samarbete.
Lära eleven om kostens betydelse för hälsan och den fysiska prestationsförmågan.
Mål
Eleven ska efter genomgången fotbollsutbildning:
Behärska passningar, mottagningar, medtagningar, vändningar, finter/dribblingar, skott nickning
samt målvaktsteknik.
Ha förbättrade kunskaper om och kunna utveckla fotbollsspelets grunder i anfallsspel.
Ha förbättrade kunskaper om och kunna utveckla fotbollsspelets grunder i försvarsspel.
Ha förbättrade insikt i fotbollens träningslära och näringslära.
Ha förbättrade kunskaper om och leva upp till begreppet ”Fair Play” på och utanför skolan.
Ämnet fotboll
Fotbollsutbildningen ska:
Inriktas mot teknik- och spelträning.
Komplettera föreningsträningen.
Utveckla eleven i fotboll.
Utveckla eleven som person.
Påverka hela skolarbetet positivt.
Ha möjligheter att integrera andra ämnen.
Timplan
Omfattar två träningstillfällen per vecka på ca 75 min vardera (exklusive skolidrotten).
Omfattar såväl praktik som teori.
Ger eleven full behörighet att söka gymnasieskolans samtliga program.
Kursplan i fotboll
Fotbollsundervisningen ska sträva efter att eleven uppnår:
Förbättrad teknik.
Förbättrad spelförståelse i anfalls- och försvarsspel.
Förbättrad fysik som hon/han kan underhålla med egen träning.
God psykisk och social kompetens.
Insikt i domarskap och ledarskap samt kunskap om föreningslivet.
Praktik fotboll
Årskurs 7: Teknik
Årskurs 8: Teknik, Anfallsspel
Årskurs 9: Teknik, Anfallsspel, Försvarsspel
Kost
Att valet av kost spelar stor roll för den fysiska prestationsförmågan, är idag ett välkänt faktum.
Trots detta är det i många sammanhang inom idrotten som de utövande har långt ifrån så goda
kunskaper i kost som de borde ha för att förbättra sina resultat och upprätthålla en god
allmänhälsa.
I synnerhet för idrottsutövare i barn- och ungdomsåren är det av vikt att få insikt i sambandet
kost-idrott-hälsa, eftersom man under denna period tillägnar sig sina kostvanor och lägger
grunden till sin framtida hälsa. Den fysiska aktivitet man ägnar sig åt är en av de faktorer som styr
kroppens behov av energi. I många idrottsgrenar, till exempel fotboll, är kravet på energi ofta
stort, vilket kan medföra en svårighet att täcka sitt energibehov om man inte har kostkunskaper
för ändamålet.